• logo-far-vit-stor_edited
  • Fortnox
  • finago-logo
  • WK

Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och utifrån våra gällande riktlinjer.

Personuppgiftsansvarig

Trestad Konsult & Redovisning AB (nedan benämnt TKR) är personuppgiftsansvariga enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker.

 
När sker behandling av personuppgifter?

TKR behandlar dina personuppgifter när du

  • anmäler dig till att delta i våra kurser och seminarier,

  • beställer publikationer,

  • anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.,

  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss,

  • deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för ”benchmarking” och/eller

  • söker kontakt med oss i övrigt.

 
Registrerade uppgifter

När privatpersoner gör beställningar och anmälningar registreras namn, adress, telefonnummer och e-postadress. När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. TKR:s strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett seminarium att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

 
Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du anmäler dig till våra kurser och seminarier, beställer publikationer eller nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt klientregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av TKR:s tjänsteutbud.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för "benchmarking" eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

 
Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i klientregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför TKR, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en kurs eller ett seminarium eller för att utföra beställningen. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för "benchmarking" eller vill bli kontaktad av oss.

Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till TKR:s leverantörer av IT-tjänster. Det innebär att dina personuppgifter kan komma att skickas utanför EU/EES-området.

I samtliga ovan nämnda situationer är TKR personuppgiftsansvarig och de leverantörer som TKR använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa TKR:s instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av TKR:s instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter,

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

 
Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

 
Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom TKR kan du vända dig till oss per e-mail "info@trestadkonsult.se ".

 
Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av TKR. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till personuppgiftsombudet (för adress, se kontaktuppgifter). Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till oss och skriftligen begära ändring.

 
Besökaridentifiering - cookies och loggar

På vår webbplats används "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av "cookies". Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är "varaktiga cookies" som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

WRupprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information lämnas inte ut till utomstående.

 
Länkar

På TKR:s webbplats förekommer länkar till andra webbplatser, både inom vårt nätverk och utanför. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

 
Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. TKR har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Barn

Denna policy för personuppgiftshantering riktar sig inte till barn. Vi förstår vikten av att skydda barns personuppgifter, särskilt i on-linemiljö, och vi samlar inte in eller lagrar uppgifter om barn.