Regeringen presenterade igår, den 14 april, ytterligare åtgärder för att stötta svenska företag. Bland annat föreslås generösare regler kring korttidsarbete samt sänkt ränta på anstånd med inbetalning av skatt.

Generösare regler kring korttidspermittering

Enligt förslaget utökas möjligheten för korttidspermittering så att förkortning av arbetstiden, utöver tidigare beslutade 20/40/60, nu kan ske med 80 procent (den anställde arbetar 20 procent) samtidigt som den anställde behåller 88 procent av sin lön. Det förstärkta regelverket kring korttidsarbete gäller under maj, juni och juli 2020.

Detta innebär att, i kombination med de sänkta arbetsgivaravgifterna, kommer staten bära upp till 86 procent av arbetskraftskostnaderna under maj och juni.

Vidare tillförs resurser för att genomföra ytterligare kontroller för att förhindra fusk inom ramen för stöd för korttidsarbete. Bland annat ska kontroller genomföras för att säkerställa att de anställda faktiskt inte arbetar mer än vad som överenskommits med arbetsgivaren, exempelvis genom kontroll av personalliggare.

Förslaget kring det förstärkta stödet träder i kraft under maj men gäller retroaktivt från 1 maj.

Sänkt ränta på anstånd

Utöver de utvidgade reglerna kring korttidsarbete meddelade finansministern att man i finansutskottet kommit överens om sänkt ränta på anstånd med betalning av skatt.

Den 16 mars presenterades det ursprungliga förslaget att företag kan ansöka om anstånd med tre månaders inbetalning av preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter respektive moms. Anståndet gäller maximalt tolv månader och skulle medges om inte särskilda skäl talade emot det.

De företag som beviljades anstånd skulle betala en ränta om 1,25 procent plus en anståndsavgift om 0,3 procent per påbörjad kalendermånad. Eftersom räntan inte är skattemässigt avdragsgill innebar detta i praktiken en räntekostnad om 6,6 procent vid fullt utnyttjande av anstånd vilket många företag och även Riksdagens finansutskott ansåg vara för hög.

Enligt uppgift har därför riksdagspartierna träffat en överenskommelse om sänkning av kostnaden för anstånd. Den totala kostnaden för anstånd kommer enligt överenskommelsen mer än halveras till cirka 3,1 procent.

Reglerna trädde i kraft den 30 mars 2020 men tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

1 visning

Skatteverket har meddelat att företag kan ha möjlighet att ändra sin momsredovisning på grund av coronakrisen. Det innebär att företag kan ändra redovisningsmetod eller redovisningsperiod för att tillfälligt stärka sin likviditet.

Redovisningsmetoder

Det finns två redovisningsmetoder för momsredovisning, faktureringsmetoden (som de flesta företag använder) och bokslutsmetoden. För att få redovisa moms enligt bokslutsmetoden ska årsomsättningen uppgå till högst tre miljoner kronor.

För att byta till bokslutsmetoden krävs att det föreligger särskilda skäl. Skatteverket anser att just coronakrisen är en sådan extraordinär omständighet som innebär att ett byte av redovisningsmetod kan godkännas. Det är dock viktigt att momsen vid ett eventuellt byte varken blir dubbelt redovisad eller oredovisad.

Redovisningsperioder

Ett företag kan redovisa moms per månad, kvartal eller år. Huvudregeln för företag (med lägre omsättning än 40 miljoner kronor) är att redovisa momsen per kvartal men det är även möjligt att redovisa per månad. I sådant fall ska redovisningen ske senast den 12:e i andra månaden efter det att transaktionerna har skett. Företag som har en årlig omsättning upp till en miljon kronor ska redovisa momsen årsvis. Då sker momsredovisningen i samband med att inkomstskattedeklarationen lämnas in eller, om det förekommit EU-handel, senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång.

Normalt kan en förlängning av redovisningsperiod endast göras om vissa förutsättningar är uppfyllda. Skatteverkets ställningstagande innebär att små och medelstora företag kan ändra redovisningsperiod och därmed senarelägga kommande inbetalningar av moms utan att dessa villkor är uppfyllda. Det är viktigt att se till att företag som byter redovisningsperiod inte får överlappande perioder, vilket skulle kunna leda till att momsen redovisas två gånger eller inte alls.

Möjliga förändringar

  • Företag med uppskattad årsomsättning upp till tre miljoner kronor – överväg att ändra från faktureringsmetod till bokslutsmetod

  • Företag med uppskattad årsomsättning upp till en miljon kronor – överväg att ändra till årsvis redovisning

  • Företag med årsomsättning upp till 40 miljoner kronor som redovisar per månad – överväg att ändra till kvartalsvis redovisning

1 visning

Skatteverket får just nu in väldigt många ansökningar om anstånd som måste hanteras på kort tid. Det är därför inte säkert att de hinner hantera alla anstånd före helgen 4-5 april och lämna besked om anstånd är beviljat.


Skatteverket skjuter därför på betalningsdagen till den 26 april.

0 visningar
  • logo-far-vit-stor_edited
  • Fortnox
  • finago-logo
  • WK